Wskaźniki przenikania oraz wskaźniki przewodzenia ciepła – czym się różnią i jak je interpretować?

Dokonując oceny izolacyjności cieplnej ścian w domu jednorodzinnym oraz w innych obiektach budowlanych można wykorzystywać różne parametry i wskaźniki. Wśród nich dwa najistotniejsze: współczynnik przenikania ciepła – U oraz współczynnik przewodzenia ciepła – λ. Jak należy je interpretować i ile powinny wynosić?

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda jest charakterystycznym dla materiału współczynnikiem, określającym jego zdolność do przewodzenia ciepła. Jednostką współczynnika λ jest W/(m·K). Najbardziej energooszczędne i najlepsze pod względem izolacyjności termicznej są materiały, w przypadku których współczynnik przewodzenia ciepła lambda jest możliwie jak najniższy.

Współczynnik przenikania ciepła U

W uproszczeniu współczynnik przenikania ciepła U określa zdolność przenikania ciepła przez przegrodę a więc pośrednio pozwala określić energooszczędność budynku i to jak szybko ciepło będzie w nim wytracane. Wartości współczynników przenikania ciepła U zależą w największym stopniu od rodzaju materiałów tworzących poszczególne warstwy przegrody (i od ich współczynników przewodzenia ciepła) oraz od szerokości poszczególnych warstw przegrody.

Energooszczędność materiału budowlanego można oceniać na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody, co pozwala to w dalszej kolejności wysnuć wnioski o całkowitej izolacyjności cieplnej ścian.

Obiekty energooszczędne

Należy pamiętać, że domy energooszczędne charakteryzują się niskimi wartościami współczynników przenikania ciepła U, co oznacza, że im niższa wartość współczynnika tym mniejsze ubytki ciepła przy danej przegrodzie.

Od 1 stycznia 2021 roku zaostrzono kryteria graniczne współczynnika U dla przegród zewnętrznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie powinna być większa niż U=0,20 W/(m2·K).

https://www.hplush.pl/

Redakcja maxparkiet.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.